driver全域性變數設定

2022-08-05 14:57:19 字數 428 閱讀 6598

我只想啟動一次driver,這個情況在python會使用到什麼方法?

解決:在最先啟動driver的值設定driver全域性變數

1.在方法外driver初始值,賦值為driver = none

2.在方法內setupclass(cls),定義全域性變數->global driver

3.driver例項化

driver = basedriver().android_driver(i)
4.在其他地方呼叫時,直接給所呼叫的類傳輸driver

cls.login =login(driver)

cls.quitlogin = quitlogin(driver)